Privacyverklaring BaanHuis

1. Intro

Dit document wordt opgesteld door BaanHuis (gevestigd te Beekstraat 59, 6001 GH Weert) om aan te geven dat wij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming omgaan met uw persoonsgegevens. Wij bieden u middels deze privacyverklaring inzicht in de verwerkwijze van BaanHuis omtrent privacygevoelige informatie die jullie als websitebezoeker of kandidaat zowel live als digitaal achterlaten bij BaanHuis. .

Ten allen tijden blijft BaanHuis hoofdverantwoordelijk voor de juiste verwerkwijze conform de AVG, ook in tijden van samenwerking met andere betrokken partijen.

2. Persoonsgegevens verzamelen:

2.1  Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

a)     Technische gegevens bij het raadplegen van onze website zoals soort apparaat en het IP-adres en eventueel besturingssysteem, datum en tijd van uw bezoek aan de website.

b)    Als u BaanHuis toestemming geeft om uw afgegeven persoonsgegevens op te slaan voor nader overeengekomen doeleinden.

c)     Als uw gegevens nodig zijn om een overeenkomst op te stellen en af te sluiten door BaanHuis, waarbij u minimaal 1 van de betrokken partijen bent. 

d)    Als verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn in de volgende gevallen: om te voldoen aan wettelijke verplichtingen door BaanHuis, om uw of andermans belangen te beschermen

2.2  Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

a)     Om de diensten van BaanHuis zo goed mogelijk te kunnen verlenen.

b)    Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.

c)     Uw geschiktheid en beschikbaarheid beoordelen in verband met de eventuele bemiddeling.

d)    Om een relatie met u aan te gaan en deze relatie in stand te houden inclusief de behorende uren- en salarisadministratie en andere relevante administratiestukken uit te voeren/aan te vragen.

e)    Om onze maatschappelijke verplichtingen na te komen en te voldoen om personen (al dan niet in re-integratie) met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

f)      Ten behoeve van informatie naar onze opdrachtgevers middels opdrachtovereenkomsten en in het kader van pre-employment screening.

g)     Voor het noteren en bevorderen van persoonlijke ontwikkeling, waaronder training, opleiding en testen.

h)    Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

2.3  Welke persoonsgegevens verzamelen we?

a)     NAW-Gegevens

b)    Contactgegevens zoals mailadres, telefoonnummer

c)     Curriculum vitae (CV) waar informatie over stages, werkervaringen en opleidingen opstaan.

d)    Verslaglegging van noodzakelijke gegevens die tijdens een gesprek binnengekomen zijn bij Baanhuis zoals beschikbaarheid, reisbereidheid, salarisindicatie, referenties en getuigschriften.

e)    Zelf aangeleverde stukken zoals voorstelstukken, sollicitatiebrieven etc.

f)      Indien u aan het werk bent gesteld via BaanHuis: bankrekeningnummer, BSN-nummer en kopie identiteitsbewijs en indien noodzakelijk een Verklaring Omtrent Gedrag. Ook horen hier de personeels- verzuim- en salarisadministratie bij.

g)     Andere dan de hierboven genoemde gegevens die noodzakelijk zijn.

Ten allen tijden is het van belang dat u de juiste gegevens aanlevert, vooral in het geval dat u werknemer via BaanHuis wordt.

3. Cookies

BaanHuis maakt gebruik van cookies en web statistieken. Zo zijn wij in staat om te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

4. Delen van persoonsgegevens:

BaanHuis kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens hem diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt altijd op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst.

5. Bewaartermijn van persoonsgegevens:

De bewaartermijn die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

5.1 Indien u via BaanHuis bent bemiddelt:

Uw bemiddelingsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor BaanHuis heeft gewerkt. Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u dit aangeven bij. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

5.2 Indien u voor BaanHuis werkt/heeft gewerkt:

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor BaanHuis.

6. Uw rechten

6.1 Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en zakelijke relaties:

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met BaanHuis.

6.2 Voor overige relaties:

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met BaanHuis.

7. BEVEILIGING

BaanHuis doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is BaanHuis met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

8. Rectificatie of een (vermoeden van) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door BaanHuis, dan kunt u schriftelijk of per telefoon contact met ons opnemen. U kunt uw brief richten aan BaanHuis, Beekstraat 59, 6001 GH Weert. U kunt ook telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer: 0495-218120 of via de mail op mailadres: info@baanhuis.nl.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan BaanHuis via de bovenstaande contact- en/of adresgegevens.

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen te behandelen. Om te starten hiermee zullen wij te allen tijden uw identiteit controleren en zullen elektronisch behandeld worden, tenzij u dat anders verzoekt.

9. Wijzigingen

BaanHuis kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. Het meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van BaanHuis.

10. Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

 

Deze versie is opgesteld in Oktober 2023.